وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

احیای طب و توجه به رشته های مادر، با اجرایی شدن کتاب تعرفه سلامت

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻢﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺑﺪاع ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ورود اﻳﻦﻓﻨﺎوريﻫﺎ ﺑﻪ حوزه ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ را در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ منجر به ارائه ﺟﺮاﺣﻲﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﻳﺎ انجام ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﻬﺘﺮ و ﻇﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ شده است که ﺿﺮورت هماهنگی این پیشرفت ها با ارزش ﻧﺴﺒﻲﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ امری بدیهی محسوب می شد.  در بیست سال گذشته به دلیل  ثابت ماندن تعرفه های خدمات درمانی با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم  که پرداخت هزینه های سنگین از جیب مردم از مهمترین آنهاست.

به همین دلیل تدوین و بومی سازی کتاب "تعرفه سلامت " با اخذ نظر مدیران، نخبگان و کارشناسان وزارﺗخانه های ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻮردﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ با تلاش شبانه روزی از اسفند ماه سال 92  آغاز شد که با 18000 نفر- ساعت کار کارشناسی و انجام  مطالعات علمی در مدت8 ماه، اول مهر ماه ابلاغ گردید و با نظارت بر عملکرد گروههای ارایه کننده خدمت تا حذف کامل تا دریافت های غیر قانونی توسط پزشکان و موسسات  پیش خواهد رفت، تا حلقه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه های سلامت به عنوان مهمترین هدف برنامه تحول نظام سلامت را تکمیل کند.

هدف از ابلاغ این کتاب تنها حذف دریافت های غیرقانونی  نبوده بلکه کاهش پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم، تعرفه گذاری بیش از 1700 تکنیک، خدمات و فناوری نوین، احیا طب و توجه به رشته های مادر ( همچون داخلی، کودکان و بزرگسالان، جراحی عمومی، بیهوشی، زنان و زایمان و عفونی )، ارتقاء کیفیت ویزیت بالینی و کاهش انجام تست های پاراکلینیکی، ایجاد سیستم کدینگ ملی برای خدمات که خود منجر به جمع آوری شفاف اطلاعات می شود، از دیگر اهداف ابلاغ این کتاب است.

بلافاصله پس از ابلاغ کتاب، پرداخت هزینه های بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت از 10% و 5% به 6% و 3% کاهش یافت.

همچنین با اجرای کتاب  تعرفه سلامت که با تعیین ارزش نسبی متناسب برای خدمات پاراکلینیک در بخش دولتی بوده است، به طور ویژه پرداخت از جیب مردم برای خدمات آزمایشگاه تشخیصی-طبی، پاتولوژی، ژنتیک، رادیوگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، ام.آر.آی، پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی، به علت کاهش فاصله تعر‌فه‌ای در بخش دولتی و خصوصی، به طور متوسط در حدود 25% کاهش می یابد.

یکی دیگر از اقدامات مهمی که با بازنگری کتاب جدید ارزش نسبی در راستای کاهش پرداخت مردم صورت گرفته است، افزایش پوشش بیش از 300 خدمت نوین توسط سازمانهای بیمه گر پایه می باشد. که قبل از اجرای کتاب جدید بطور کامل از جیب بیماران پرداخت می شد.

از دیگر اهداف ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در ارزشﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ خدمات در درون رﺷﺘﻪ ها و ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ های مختلف ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎد روﻳﻪاي واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ارزشﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

با گذشت حدود 50  روز از ابلاغ و اجرای کتاب ارزش نسبی، جلسه ای با مشارکت مدیران و کارشناسان حوزه ستادی وزارت بهداشت، مدیران انجمن های علمی و تخصصی و همچنین دبیران بوردهای تخصصی در حوزه های بیهوشی، اورولوژی، جراحی پلاستیک، جراحی (عروق، عمومی، اطفال، اعصاب) نفرولوژی، قلب و.. جهت بررسی مجدد پیشنهادات دریافت شده و ابهامات موجود پیرامون کدهای ارزش نسبی بیش از 34 رشته  تخصصی  پیرامون اجرای هر چه بهتر این امر در بیمارستان ها تشکیل شده است که این جلسات تا رسیدن به اهداف تدوین این کتاب یعنی، تکریم جامعه پزشکی و تضمین حقوق بیماران ادامه خواهد یافت.

*دکتر محمد آقاجانی / معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٢٥ آبان ١٣٩٣ - ١١:٥٧ / شماره خبر: ١١٦٢٨٤ / تعداد نمايش: 3535

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج